Do pobrania

prawne dokumenty

Do kancelarii należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym wypełniony wniosek egzekucyjny – wzory znajdują się w plikach PDF poniżej – oraz oryginał tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Wymienione dokumenty wraz z zawartymi w nich informacjami są podstawą do rozpoczęcia przeze mnie czynności komorniczych.

Szczegółowe dane dotyczące dłużnika oraz jego majątku będą pomocne przy przeprowadzaniu egzekucji należności. Poza NIP-em, REGON-em, i PESEL-em, powinny znaleźć się wśród nich informacje dotyczące między innymi:

  • ewentualnej działalności gospodarczej,
  • miejsca pracy,
  • wartościowych składników majątku,
  • źródeł dochodu,
  • pobieranej renty lub emerytury,
  • rachunków bankowych.

Jeśli wierzyciel – osoba składająca wniosek – nie ma wiedzy na temat majątku dłużnika, może złożyć do komornika wniosek zlecenia poszukiwania takiego majątku.